Solutions

Power of Siberia

Power of Siberia

Sinopec Zhejiang Petroleum & Refining Project First Phase

Sinopec Zhejiang Petroleum & Refining Project First Phase

Sinopec Guangdong Petroleum & Refining Project

Sinopec Guangdong Petroleum & Refining Project

Xinjiang Zhongtai Chemical Toxsun PTA Project

Xinjiang Zhongtai Chemical Toxsun PTA Project

BASF China

BASF China

Shanxi Yongxin Coal Coking Co., Ltd.

Shanxi Yongxin Coal Coking Co., Ltd.

CEPSA chemical(Shanghai) Co., Ltd.

CEPSA chemical(Shanghai) Co., Ltd.

Central Java Power Plant/PLTU

Central Java Power Plant/PLTU